تابلو سکوئنس کمپرسور هوا|کمپرسور بهسان

تابلو سکوئنس دستگاهی است که یه شما امکان میدهد هم زمان چند دستگاه با ظرفیتهای مختلف را کنترل و آنها را جهت بهینه سازی و اعمال سیاستهای مصرف بکار گیرید . این دستگاه فشار مخزن را توسط ترانسمیتر دریافت و مقدار آن را تجزیه و تحلیل کرده و نسبت به مصرف شما در واحد زمان دستگاههای شما را بنحوی فعال یا غیر فعال میکند ، بطوری که کمترین استحلاک و صرفه جویی در مصرف انرژی بدست آید همینطور از توان مضاعف سیستم در مواقعی که مصرف زیاد باشد استفاده نموده تا افت فشار در سیسیتم پدید نیاید . لذا میتوان تابلو سکوئنس را مکمل کننده کنترل کمپرسورها تلقی کرد ود در صورت تعدد دستگاههای کمپرسور بکار گرفته شده وجود آن الزامی بنظر میرسد .