دسته بندی انواع کمپرسوهای هوای فشرده|کمپرسور بهسان

کمپرسور ها از لحاظ اصول کار در دو دسته کلی زیر طبقه بندی می‌شوند:

۱- کمپرسورهای دینامیکی Dynamic Compressors
۲- کمپرسورهای جابجایی مثبت Positive Displacement Compressors

کمپرسور بهسان | تولید کننده انواع کمپرسور باد، اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده