دسته بندی انواع کمپرسوهای هوای فشرده

کمپرسورها از لحاظ اصول کار در دو دسته کلی زیر طبقه بندی می‌شوند:

۱- کمپرسورهای دینامیکی Dynamic Compressors
۲- کمپرسورهای جابجایی مثبت Positive Displacement Compressors

کمپرسور بهسان | کمپرسور اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده