کمپرسور موتور جت | کمپرسور بهسان

انواع کمپرسور های موتور جت

کمپرسور گريز از مرکز(Centrifugal)

کمپرسور محوري(Axial)

کمپرسور ترکيبي محوري-گريز از مرکز

کمپرسور گريز از مرکز

در اين نوع کمپرسور هوا از مقابل مکيده شده و به شعاع بزرگتري درجهت عمود بر شفت(محور اصلي) رانده ميشود.
اين کمپرسور بصورت يک مرحله ي و دومرحله ي در موتورها استفاده ميشود ودر موتورهاي استاندارد بعد از اين کمپرسور يک قسمت قرار ميگيرد که ديفيوژر نام دارد و وظيفه ي آن کاستن سرعت هوا و در بعضي منظم کردن حرکت هوا ميباشد.معمولا در تمام کمپرسور هايي که داري ديفيوژر ميباشند دو ديفيوژر قرار ميگيرد که يکي در جهت گريز از مرکز و بعدي در جهت افقي قرار ميگيرد.چنانچه داري يک ديفيوژر باشد آن ديفيوژرLشکل خواهد بود و طوري روي موتور قرار ميگيرد که نيمساز زاويه داخلي آن با شفت زاويه ي ˚45 بسازد.مزيت استفاده از اين کمپرسور وزن سبک ؛سادگي وقيمت کم ميباشد.

.البته نوع اتصال ديگري نيز وجود دارد بطوريکه دو کمپرسور از سمت پشت (قسمت بدون پره) به يکديگر متصل هستند و پره ها ي آن دو مخالف يکديگر است.

کمپرسور محوري

اين نوع کمپرسور از آن جهت که هوا را در جهت محوري فشرده ميکند کمپرسور محوري ناميده ميشود.کمپرسور محوري در موتورها يي با ؛يک شفت ؛ دو شفت و سه شفت بکار ميرود.اين بدان معناست که توربين هاي اين نوع کمپرسور ممکن است حرکت جداگانه از يکديگر داشته باشند و توربين هايي که اين کمپرسورها را به حرکت درمي آورند هم از يکديگر جدا هستند ولي در جهت مخالف يکديگر گردش نميکنند(تا جيي که من اطلاع دارم) و دليلي هم براي گردش مخالف وجود ندارد. در موتورهاي چند شفته (1,2,3) دروني ترين شفت مربوط به کمپرسور فشار ضعيف بوده و به همين ترتيب شفت مياني يا بيروني (در موتور دو شفته) داري کمپرس فشار متوسط (در موتور سه شفته) وداري کمپرس فشار قوي (در موتور دو شفته) ميباشد.بيروني ترين شفت هم در موتور سه شفته داراي قويترين فشار ميباشد.

معمولا در اکثريت کمپرسورها براي هر چرخ توربين يک کنترل کننده(يا هديت کننده) هوا که مانند يک چرخ توربين است قرار ميدهند و معمولا هم اين هدايت کننده ها متحرک ميباشد.
مطلب ديگري که در مورد کمپرسور محوري است اين است که در اين نوع کمپرسور تعداد مراحل توربين زيادي قرار ميدهند(نسبت به قدرت) و در صورتي که داري هدايت کننده ي هوا نباشد با پيش رفتن به مرکز موتور از زاويه ورودي و خروجي نسبت به محور توربين کاسته ميشود.از مزيت اين کمپرسور قدرت بسيار بالایي است که اين کمپرسور دارا ميباشد ودر تمام موتورهاي جت پر قدرت استفاده ميشود.از معايب اين کمپرسور ميتوان به سنگيني و حساسيت زياد به عوامل مخرب بيروني و قيمت بالا براي ساختن آن اشاره کرد.البته از اين نوع کمپرسور در موتورهاي توربيني کوچک استفاده نميشود.

کمپرسور ترکيبي(Axial-Centrifugal)

کمپرسور گريز از مرکز در موتورهاي جت قديمي استفاده ميشد.بازده کمپرسور گريز از مرکز يک مرحله اي نسبتا کم است اما کمپرسور گريز از مرکز چند مرحله اي بهتر از يک مرحله ي آن است. ولي با کمپرسور محوري برابري نميکند.بعضي از موتورهاي پيشرفته ي توربوپراپ و توربوشفت نتيجه ي مطلوبي از کاربرد ترکيبي ين دو نوع کمپرسور کسب کردند مانند PT6 Pratt و Whitney ازکانادا که امروزه خيلي محبوب بازار است..

موتور,جت,کمپرسور,بهسان,پیستونی,اسکرو,محوری,گریز,مرکز,شفت