گرماي ويژه|کمپرسور بهسان

گرماي ويژه: Specific Heat
مقدارحرارت لازم براي گرم كردن يك كيلومول از ماده به ازاء يك درجه سانتيگراد افزايش دما را برحسب Kcal گرماي ويژه مي نامند. در سيستم متريك واحد گرماي ويژه mol. oC Kcal مي باشد.

اگر عمل گرم كردن در فشار ثابت صورت گيرد آن را گرماي ويژه در فشار ثابت(CP) و اگر درحجم ثابت صورت گيرد آن را گرماي ويژه در حجم ثابت(Cv) مي نامند. رابطه (Cp) و رابطه (Cv) بصورت زير مي باشد.

Cp-Cv=R KJ/Kg.mol.K

نسبتCp/Cv براي هر گاز تقريبا مقداري است ثابت كه آن راثابت نمائي درتراكم آدياباتيك مي نامند و با حرف (K) نشان مي دهند.

K= Cp/Cv